Wales > Ymyriadau cyfiawnder troseddol > Rhaglenni achrededig

Rhaglenni achrededig

Mae ein hwyluswyr hyfforddedig yn darparu amrediad o raglenni gwaith grŵp strwythuredig a achredwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder.

Mae’r rhain wedi’u profi i fod yn effeithiol wrth leihau aildroseddu, drwy drin ffactorau fel trais domestig neu agweddau ac ymddygiad.

Mae’r rhaglenni canlynol ar gael, yn amodol ar asesiad o’r addasrwydd.

Creu Perthnasau Gwell
Mae Creu Perthnasau Gwell yn rhaglen ar gyfer dynion sydd â phatrwm o drais yn erbyn partner benywaidd. Mae’n helpu cyfranogwyr i ddeall yr ymddygiadau sy’n niweidio perthnasau, i ddeall eu hunain yn well ac i gymryd cyfrifoldeb personol i oresgyn anawsterau yn eu perthynas.

Rhaglen Sgiliau Meddwl
Rhaglen sgiliau gwybyddol i gryfhau a datblygu’r sgiliau meddwl sy’n gysylltiedig â’r risg o aildroseddu. Mae cyfranogwyr yn dysgu gwella eu hunanreolaeth, gwella sgiliau datrys problemau, a phennu nodau bywyd ystyrlon ar gyfer eu hunain.

Datrys
Mae Datrys yn rhaglen ar gyfer dynion sydd ag euogfarn am drais. Mae’r rhaglen yn helpu cyfranogwyr i ddatblygu ymwybyddiaeth am ymddygiadau treisgar ac ymosodol, dysgu am sbardunau personol a datblygu ffyrdd eraill o ymateb.

Rhaglen Gyrwyr Dan Ddylanwad Alcohol:
Mae’r Rhaglen Gyrwyr Dan Ddylanwad Alcohol yn hybu gyrru’n ddiogel. Gan gynyddu eu dealltwriaeth am sut mae alcohol yn effeithio ar eu cyrff a sgiliau gyrru, mae cyfranogwyr yn dysgu sut i gynllunio ymlaen llaw a pheidio gyrru dan ddylanwad alcohol yn y dyfodol.