Wales > Ymyriadau cyfiawnder troseddol > Gofynion Gweithgarwch Adsefydlu

Gofynion Gweithgarwch Adsefydlu

Pan fydd llys yn dedfrydu unigolion i ofyniad gweithgarwch adsefydlu, mae rhaid iddo ef neu hi fynychu cyfuniad o apwyntiadau a gweithgareddau sydd â’r nod o’i helpu i beidio aildroseddu.

Mae ein staff hyfforddedig yn darparu gweithgareddau ar ran y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, sy’n gallu cynnwys cefnogaeth un-i-un neu waith grŵp. Rydym hefyd yn cynnig apwyntiadau gyda’n partneriaid yn y gadwyn gyflenwi sy’n arbenigo mewn meysydd fel gweithio gyda menywod, helpu pobl i ddod o hyd i rywle i fyw, rhoi cefnogaeth ymarferol, neu gymorth gan fentor.

Isod mae rhestr o’r gweithgareddau adsefydlu rydym yn eu cynnig:

Ymddygiadau Caethiwus
Rhaglen i helpu unigolion sydd â chaethiwed cyffuriau, alcohol neu gaethiwed arall i ddeall y rhesymau pam maent yn dangos ymddygiad penodol a chanlyniadau’r ymddygiad hwn ar gyfer eu dioddefwyr, cymunedau, teuluoedd a nhw eu hunain.

Menywod yn benodol
Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod ein hymyriadau ar gyfer menywod yn hygyrch, cynhwysol, ymatebol ac yn seiliedig ar anghenion yr unigolyn. Mae’r rhaglen gweithio mewn grwpiau yn rhoi amgylchedd i rymuso menywod gan eu hannog i gymryd rheolaeth o’u bywydau tra’n eu cefnogi i wneud penderfyniadau gwybodus. Mae’r rhaglen ar gyfer menywod yn unig ac mae’n cael ei chefnogi gan weithwyr achosion benywaidd.

Tu Hwnt i Ddicter a Thrais
Mae’n cynnig cefnogaeth wedi’i thargedu i fenywod sydd wedi cyflawni trais. Mae’n darparu dealltwriaeth o sut mae profiadau personol unigolion yn effeithio ar eu hymddygiad gwrthgymdeithasol.

Gwydnwch Emosiynol
Rhaglen sydd â’r nod o helpu unigolion i ddatblygu sgiliau a strategaethau i fynd i’r afael â hunan-barch isel. Maent yn adeiladu ar eu cryfderau personol i’w helpu i reoli straen, pryder a phroblemau â dicter.

Rheoli Ymddygiad Ymosodol
Rhaglen sy’n helpu cyfranogwyr i ddatblygu strategaethau i reoli eu dicter ac osgoi ymddygiad ymosodol, gan newid eu ffordd o feddwl ac ymddygiadau.

Perthnasau Parchus
Rhaglen ar gyfer pobl nad ydynt yn bodloni meini prawf cymhwystra ar gyfer y rhaglen Creu Perthnasau Gwell. Ar gyfer dynion a menywod, mae’r rhaglen â’r nod o leihau’r risg o niwed difrifol o gam-drin domestig.

Plant a Theuluoedd
Rhaglen ar gyfer cyfranogwyr i ddeall sut mae eu hymddygiad yn effeithio ar les a datblygiad eu plant.

Ymwybyddiaeth Dioddefwyr
Sesiynau grŵp sy’n helpu defnyddiwr gwasanaeth i gydnabod effaith ei ymddygiad ar y dioddefwr a’r gymuned ehangach. Maent yn archwilio sgiliau emosiynol megis empathi a chymryd persbectif. Mae’n helpu cyfranogwyr i ddeall y gall cymryd cyfrifoldeb gael effaith gadarnhaol ar eu dyfodol.