Wales > Ymchwil

Ymchwil

Rydym wedi arwain y ffordd drwy greu uned ymchwil mewnol ein hunain. Mae ein hymchwilwyr yn gweithio â chefnogaeth gan ein huned gwybodaeth busnes i ddeall beth sy’n effeithiol mewn lleihau aildroseddu. Er mwyn cadw ar flaen y gad, mae dadansoddiadau seiliedig ar dystiolaeth yn hanfodol i ddeall anghenion defnyddwyr ein gwasanaeth a natur newidiol troseddu.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu:

Modelau gwasanaethu
Gwerthuso prosesau sefydliadol i helpu i lunio strwythurau rheoli, datblygiad staff, rheoli risg a gorfodi dedfrydau’r llysoedd.

Gweithio gyda phobl ar brawf
Cynllunio, treialu a gwerthuso dulliau o weithio gyda phobl ar brawf, ar y cyd â’u teuluoedd, asiantaethau eraill a chymunedau.

Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth
Edrych ar ddulliau ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth o fannau eraill yn y DU ac ar draws y byd.

Ymyriadau
Gwerthuso effeithiolrwydd rhaglenni ac ymyriadau a sut maent yn helpu i leihau aildroseddu.

Arferion goruchwylio a rheoli
Codi ymwybyddiaeth o arfer gorau mewn goruchwylio a rheoli defnyddwyr gwasanaeth.

Amlinellir ein hymrwymiad i gynhyrchu ymchwil moesegol a chyfrifol yn ein strategaeth a chod moeseg.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i rannu canfyddiadau ein hymchwil, adroddiadau a mewnwelediadau â phobl rydym yn eu cefnogi; ymarferwyr a phartneriaid ar draws y sector cyfiawnder troseddol, gan gynnwys prifysgolion, elusennau a sefydliadau proffesiynol.

Rydym yn rhannu ein gwaith trwy gyfnodolion academaidd a masnachol megis Probation Quarterly a’r Probation Journal.

Cymryd rhan

Mae gennym ddiddordeb mewn gweithio gyda’r gymuned ymchwil, academaidd a chyfiawnder ehangach.

I siarad ag aelod o’n tîm ymchwil neu i drefnu ymweliad â’n huned ymchwil, llenwch ein ffurflen gysylltu.

Ein hymchwilwyr

Kerry Ellis-Devitt

Uwch Ymchwilydd Arferion Prawf
Mae gan Kerry 10 mlynedd o brofiad ym maes ymchwil cyfiawnder troseddol. Cyn ymuno â CRC KSS, bu’n uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Portsmouth, gan addysgu unedau sy’n ymwneud â damcaniaeth troseddegol a seicolegol ac arferion cyfiawnder troseddol. Mae ei thraethawd PhD yn canolbwyntio ar storïau bywyd dynion sy’n oedolion ifanc yn y system cyfiawnder troseddol: dadansoddiad naratif beirniadol. Mae Kerry wedi cyhoeddi gwaith ar ddata a thueddiadau pobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol ac ar arferion newydd i gefnogi oedolion ifanc sydd dan anfantais neu’n agored i niwed. Mae Kerry hefyd wedi bod â rolau yn y sector elusennol.
Gweld mwy

David Coley

Uwch ymchwilydd Arferion Prawf
Roedd hyfforddiant gwreiddiol David ym maes gwaith cymdeithasol yn canolbwyntio ar iechyd meddwl ac anabledd. Cyn y rôl hon, bu’n swyddog prawf am wyth mlynedd cyn iddo fynd ymlaen i hyfforddi a mentora staff prawf. Mae gan David ddiddordeb mewn datblygiad proffesiynol parhaus ac mae wedi cynnal nifer o astudiaethau ymchwil mewn dysgu oedolion o fewn cyd-destun cyfiawnder troseddol sy’n seiliedig ar waith - Reflective Practice and Questions of Identity (Probation Quarterly, Mehefin 2018). Mae David wedi goruchwylio dysgu arferion proffesiynol ar lefelau BA ac MA ac mae’n parhau i gefnogi cydweithwyr i wneud astudiaethau ymchwil academaidd yn y gwaith. Dyfarnwyd PhD i David yn 2014 am ei waith ym maesymchwil.
Gweld mwy

Stacey Musimbe-Rix

Uwch Ymchwilydd Ymarfer Prawf
Mae gan Stacey radd LLB yn y gyfraith a gradd meistr mewn cyfraith droseddol a chyfiawnder troseddol. Edrychodd ei hymchwil gradd meistr ar gyfraniad y system cyfiawnder troseddol yn Zimbabwe at gyfraddau euogfarn isel ar gyfer traisrhywiol. Dechreuodd ei PhD gyda Phrifysgol Sussex ac mae’n gobeithio cwblhau hyn yn ystod ei chyfnod yn KSS CRC. Mae ei diddordebau ymchwil ym meysydd trais seiliedig ar ryw, troseddau casineb, cyfiawnder adferol a chyfiawnder troseddol cymharol. Cyn ymuno â KSS CRC roedd ganddi amrywiol rolau yn y sector elusennol, yn gweithio gyda dioddefwyr trosedd ac ieuenctid difreintiedig.
Gweld mwy
Jess Research Assistant

Jess Lawrence

Cynorthwyydd Ymchwil Ymarfer Prawf
Mae cefndir Jess mewn seicoleg gymdeithasol, gyda’i hymchwil academaidd yn canolbwyntio ar daclo rhagfarn ac agweddau negyddol tuag at grwpiau lleiafrifoedd. Mae wedi gweithio yn KSS CRC ers dros ddwy flynedd, gan gychwyn fel gweinyddwr achosion, ac yna'n symud i'r gyfarwyddiaeth Rhagoriaeth ac Effeithiolrwydd fel cydlynydd sicrwydd data, a nawr yn ymuno â’r Uned Ymchwil a Pholisi. Ymysg diddordebau ymchwil Jess mae materion LGBTQ+ ac mae’n arbenigo mewn dulliau ymchwil meintiol.
Gweld mwy