Wales > Ymchwil

Ymchwil

Rydym wedi arwain y ffordd drwy greu uned ymchwil mewnol ein hunain. Mae ein hymchwilwyr yn gweithio â chefnogaeth gan ein huned gwybodaeth busnes i ddeall beth sy’n effeithiol mewn lleihau aildroseddu. Er mwyn cadw ar flaen y gad, mae dadansoddiadau seiliedig ar dystiolaeth yn hanfodol i ddeall anghenion defnyddwyr ein gwasanaeth a natur newidiol troseddu.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu:

Modelau gwasanaethu
Gwerthuso prosesau sefydliadol i helpu i lunio strwythurau rheoli, datblygiad staff, rheoli risg a gorfodi dedfrydau’r llysoedd.

Gweithio gyda phobl ar brawf
Cynllunio, treialu a gwerthuso dulliau o weithio gyda phobl ar brawf, ar y cyd â’u teuluoedd, asiantaethau eraill a chymunedau.

Ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth
Edrych ar ddulliau ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaeth o fannau eraill yn y DU ac ar draws y byd.

Ymyriadau
Gwerthuso effeithiolrwydd rhaglenni ac ymyriadau a sut maent yn helpu i leihau aildroseddu.

Arferion goruchwylio a rheoli
Codi ymwybyddiaeth o arfer gorau mewn goruchwylio a rheoli defnyddwyr gwasanaeth.

Amlinellir ein hymrwymiad i gynhyrchu ymchwil moesegol a chyfrifol yn ein strategaeth a chod moeseg.

Rydym hefyd wedi ymrwymo i rannu canfyddiadau ein hymchwil, adroddiadau a mewnwelediadau â phobl rydym yn eu cefnogi; ymarferwyr a phartneriaid ar draws y sector cyfiawnder troseddol, gan gynnwys prifysgolion, elusennau a sefydliadau proffesiynol.

Rydym yn rhannu ein gwaith trwy gyfnodolion academaidd a masnachol megis Probation Quarterly a’r Probation Journal.

Cymryd rhan

Mae gennym ddiddordeb mewn gweithio gyda’r gymuned ymchwil, academaidd a chyfiawnder ehangach.

I siarad ag aelod o’n tîm ymchwil neu i drefnu ymweliad â’n huned ymchwil, llenwch ein ffurflen gysylltu.

Ein hymchwilwyr

Kerry Ellis-Devitt

Uwch Ymchwilydd Arferion Prawf
Mae gan Kerry 10 mlynedd o brofiad ym maes ymchwil cyfiawnder troseddol. Cyn ymuno â CRC KSS, bu’n uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Portsmouth, gan addysgu unedau sy’n ymwneud â damcaniaeth troseddegol a seicolegol ac arferion cyfiawnder troseddol. Mae ei thraethawd PhD yn canolbwyntio ar storïau bywyd dynion sy’n oedolion ifanc yn y system cyfiawnder troseddol: dadansoddiad naratif beirniadol. Mae Kerry wedi cyhoeddi gwaith ar ddata a thueddiadau pobl ifanc yn y system cyfiawnder troseddol ac ar arferion newydd i gefnogi oedolion ifanc sydd dan anfantais neu’n agored i niwed. Mae Kerry hefyd wedi bod â rolau yn y sector elusennol.
Gweld mwy

David Coley

Uwch ymchwilydd Arferion Prawf
Roedd hyfforddiant gwreiddiol David ym maes gwaith cymdeithasol yn canolbwyntio ar iechyd meddwl ac anabledd. Cyn y rôl hon, bu’n swyddog prawf am wyth mlynedd cyn iddo fynd ymlaen i hyfforddi a mentora staff prawf. Mae gan David ddiddordeb mewn datblygiad proffesiynol parhaus ac mae wedi cynnal nifer o astudiaethau ymchwil mewn dysgu oedolion o fewn cyd-destun cyfiawnder troseddol sy’n seiliedig ar waith - Reflective Practice and Questions of Identity (Probation Quarterly, Mehefin 2018). Mae David wedi goruchwylio dysgu arferion proffesiynol ar lefelau BA ac MA ac mae’n parhau i gefnogi cydweithwyr i wneud astudiaethau ymchwil academaidd yn y gwaith. Dyfarnwyd PhD i David yn 2014 am ei waith ym maesymchwil.
Gweld mwy