Wales > Pwy ydym ni

Pwy ydym ni

Ar 2 Rhagfyr, trosglwyddwyd goruchwyliaeth pawb sydd ar drwydded a dedfrydau cymunedol i’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol.

Mae Gwasanaethau Prawf Cymru yn darparu ymyriadau a gwasanaeth Gwneud Iawn â’r Gymuned, sy’n cefnogi’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol i gyflawni dedfryd y llys.

Gan ddefnyddio ein harbenigedd, gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth, rydym yn helpu pobl i wneud newidiadau cadarnhaol i’wbywydau. Mae ein cefnogaeth wedi’i theilwra i’r unigolyn, felly mae’n effeithiol mewn atal aildroseddu.

Gan weithio gyda sefydliadau partner eraill, rydym hefyd yn ymateb i batrymau troseddu newydd ac yn dod o hyd i ffyrdd creadigol i leihau neu atal aildroseddu.

Mae gwasanaethau prawf Cymru yn rhan o gwmni adsefydlu cymunedol Caint, Surrey a Sussex, a weithredir gan Seetec, y nawfed cwmni mwyaf o dan berchnogaeth gweithwyr yn y DU.

Ein gweledigaeth
Galluogi unigolion i wneud newid cynaliadwy, byw bywyd heb drosedd, gwneud cyfraniad cadarnhaol a gwneud iawn â’u cymunedau lleol.
Ein diben
Rydym yn gweithio gyda’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol i gyflawni dedfryd y llys, lleihau’r debygoliaeth o aildroseddu ac amddiffyn y cyhoedd.
Ein nod
Rydym yn darparu ymyriadau prawf seiliedig ar dystiolaeth sy’n effeithiol mewn lleihau aildroseddu.
Ein dull
Rydym wedi ein hysgogi gan werthoedd a hunaniaeth sefydledig y system prawf, sy’n rhoi pob unigolyn wrth galon ei adsefydliad ei hun.
Ein hathroniaeth
Ein nod yw darparu gwasanaeth effeithiol o ansawdd uchel, mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol, sy’n gweithio’n agos gyda defnyddwyr gwasanaeth i fynd i’r afael ag anghenion sy’n gysylltiedig â throsedd.

Ein gwerthoedd cymdeithasol

Rydym wedi ymrwymo i wneud cyfraniad cadarnhaol i’r cymunedau lleol a wasanaethir gennym ac mae ein gwerthoedd cymdeithasol yn sail i’r gwasanaethau rydym yn eu darparu.

Buddsoddi mewn pobl
Ein pobl yw ein hased mwyaf. Mae proffesiynoldeb, arbenigedd ac ymrwymiad ein staff yn caniatáu i ni gael effaith gadarnhaol ar fywydau defnyddwyr gwasanaeth a’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethau.

Buddsoddi yn ein cymuned
Rydym yn credu bod gan bob sefydliad gyfrifoldeb i’r cymdeithasau a chymunedau a wasanaethir ganddynt. Rydym wedi ymrwymo i adeiladu cadwyni cyflenwi lleol a chael cannoedd o brosiectau cymunedol sy’n cefnogi pobl leol.

Effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd
Rydym yn asesu effaith ein gwasanaeth ar yr amgylchedd yn barhaus ac yn chwilio am gyfleoedd i gael effaith gadarnhaol. Rydym yn cefnogi grwpiau cymunedol ac yn gweithio gydag awdurdodau lleol ac elusennau i gynnal a gwella amgylcheddau lleol, o goedwigoedd i ganolfannau cymunedol. Rydym wedi ennill Gwobrau Bywyd Gwyllt Cenedlaethol gan HMPPS am ein prosiectau Gwneud Iawn â’r Gymuned.

Gwasanaethau tryloyw ac atebol
Rydym yn darparu gwasanaeth cyhoeddus, er budd y cyhoedd sydd o fudd i bobl a chymunedau lleol. Rydym wedi ymrwymo i gefnogi polisïau gwerth cymdeithasol a rhoi gwerth am arian. Rydym yn darparu gwasanaeth atebol a ysgogir gan safonau uchel o onestrwydd a thryloywder.