Wales > Papur Strategaeth Ymchwil

Papur Strategaeth Ymchwil

Papur Strategaeth Ymchwil

2019-2024

Uned Ymchwil a Pholisi KSS CRC

 

Ynghylch yr Uned Ymchwil a Pholisi

Sefydlwyd Uned Ymchwil a Pholisi KSS CRC yn ystod haf 2018. Mae’r Uned yn rhan o Gyfarwyddiaeth Rhagoriaeth ac Effeithiolrwydd y CRC, ac felly’n cynnal ethos datblygiad o ansawdd wedi ei ategu gan werthoedd sefydliadol. Ar hyn o bryd mae’n cynnwys dau ymchwilydd llawn amser yn gweithredu o fewn fframwaith o drosolwg gan uwch reolwyr a llywodraethu ymchwil. Mae’r Uned, er yn dal yn ei blwyddyn gyntaf, wedi cynnal amrediad o brosiectau ymchwil a gwerthuso, gyda nifer o brosiectau tymor hwy ar y gweill ar gyfer 2019 a thu hwnt. Er bod yr Uned Ymchwil a Pholisi yn rhan o KSS CRC, mae’n gweithredu’n annibynnol yn bennaf o ran nad yw ei ddeilliannau ac agendâu yn gysylltiedig i dargedau ariannol y cwmni.

 

Strategaeth ymchwil a gwerthuso[i]

Mae’r dull strategol presennol yn cwmpasu blynyddoedd 2019 i 2024. Mae’r strategaeth pum mlynedd hon yn ymwneud â chyflawniad arfaethedig detholiad o brosiectau ymchwil a gwerthuso tymor byr, canolig a hwy. Mae’r ffocws strategol o fewn prosiectau yn ddeublyg o ran natur. Yn gyntaf, archwilio’r berthynas rhwng staff llinell flaen a defnyddwyr gwasanaeth, gyda’r bwriad o gael gwell dealltwriaeth o’r ddeinameg berthynol o fewn y broses oruchwylio a’r daith ymataliad. Dylai dysgu o hyn gynorthwyo i wella ymarfer proffesiynol staff llinellflaen. Yn ail, i archwilio systemau, prosesau a strwythurau sefydliadol sy’n cefnogi ymarfer llinellflaen, gyda’r bwriad o wella darpariaethgwasanaeth.

Mae gwerthusiadau prosesau a rhaglenni sefydliadol yn rhan ganolog o’r strategaeth ymchwil. Bydd y rhain yn canolbwyntio’n bennaf ar gyflawniad gweithredol rhaglenni a pholisïau allweddol a ddyfeisiwyd i fynd i’r afael â throseddu a hyrwyddo ymataliad (gweler isod). Mae prosiectau gwerthuso ffurfiannol cychwynnol wedi eu cynllunio i’w hailystyried o fewn cyfnod pum mlynedd y strategaeth bresennol.

 

Amcanion

Mae gwaith yr Uned Ymchwil a Pholisi wedi ei gyfarwyddo’n bennaf gan yr amcanion canlynol:

 • Cynllunio a       chynnal ymchwil sy’n berthnasol i KSS CRC gyda’r bwriad o wella ansawdd ymarfer, neu nodi ym mha ffyrdd eraill y gallai fod yn fanteisiol i’r sefydliad
 • Dosbarthu ymchwil yn eang i sicrhau cyrhaeddiad ac effaith
 • Datblygu, cynnal a hyrwyddo hunaniaeth Uned Ymchwil a Pholisi KSS CRC
 • Mynychu digwyddiadau cenedlaethol a rhyngwladol yn ymwneud ag ymarfer ym maes prawf, a meysydd eraill perthnasol
 • Sicrhau ymroddiad i ymarfer moesegol uwch wrth gynnal ymchwil (gweler y ddogfen moeseg ymchwil atodedig)

 

Ymroddiad i ymchwil

Mae’r Uned Ymchwil a Pholisi newydd yn dangos ymroddiad parhaus KSS CRC i ymchwil a gwerthuso sy’n hyrwyddo arfer gorau o fewn gwasanaethau prawf, gydag argyhoeddiad i rannu’n agored wybodaeth a dealltwriaeth ynghylch beth sy’n gweithio mewn ymyriadau prawf. Mae ymgysylltu â’r gymuned ymchwil ehangach trwy gyswllt proffesiynol, ymwneud academaidd, cyfraniadau i gynadleddau, cyhoeddiadau a phlatfformau cyfryngau cymdeithasol yn cynrychioli dull hirdymor CRC i gyfrannu tuag at sail llenyddiaeth ac ymchwil empirig ymataliad. Mae’r gwaith ymgysylltu hwn yn cynnwys gweithio’n agos gyda sefydliadau sector gwirfoddol fel y Sefydliad Prawf a grwpiau defnyddwyr gwasanaeth fel User Voice.

Mae’r Uned Ymchwil yn gweithio’n agos gydag Uned Gwybodaeth Busnes (BIU) y CRC sydd eisoes wedi ei sefydlu pan fydd prosiectau ymchwil yn galw am rannu a dadansoddi data. Hefyd, gan ei bod wedi ei lleoli o fewn Cyfarwyddiaeth Rhagoriaeth ac Effeithiolrwydd y CRC, mae’r Uned yn gweithio’n agos gydag, er enghraifft, rhai eraill sy’n cynnal archwiliadau mewnol neu rolau hyfforddi staff. Mae’n fwriad hefyd gan yr Uned Ymchwil a Pholisi i annog holl staff CRC i ymgysylltu ble bynnag fo’n bosibl mewn prosiectau ymchwil. I’r perwyl hwn, byddwn yn sefydlu grŵp ymchwil ymarferwyr. Bydd y grŵp yn cael cynnig hyfforddiant ac arweiniad parhaus.

 

Enghreifftiau o ymchwil presennol

Isod fe welir dau o’n prosiectau ymchwil presennol. Ar gyfer prosiectau ymchwil blaenorol, ewch i’n tudalen ‘Ymchwil’:

 • Rôl y Prif Swyddog Cyfrifol Menywodprosiect yn deillio o Strategaeth Menywod KSS CRC, bydd yr ymchwil hwn (i gychwyn yn nhymor yr Hydref 2019) yn cynnwys archwiliad manwl o’r rôl Arweinydd Menywod. Gyda dealltwriaeth fwy cadarn ac awgrymog o beth sy’n ofynnol gan y Swyddog Arweiniol Menywod, y gobaith yw y bydd y CRC mewn sefyllfa well i recriwtio a chadw staff yn y rôl, ac mewn sefylllfa well i allu darparu gwasanaeth o ansawdd i’r defnyddwyr gwasanaeth benywaidd y mae’n effeithio arnynt.
 • Prosiect Ymgysylltu Teuluol (FEP) – gan ddechrau tua diwedd 2018, mae’r FEP yn archwilio sut gall teuluoedd gyfrannu i broses adsefydliad/taith prawf defnyddwyr gwasanaeth. Gan gasglu barn staff a theuluoedd defnyddwyr gwasanaeth, rydym yn edrych ar sut mae’r KSS CRC yn ymgysylltu ar hyn o bryd gyda theuluoedd ac yn ystyried beth arall ellir ei wneud i wella’r arfer hwn yn y dyfodol.

 

Gwerthusiadau

Mae gwerthusiadau a gynhelir gan yr Uned Ymchwil a Pholisi wedi eu cynllunio i archwilio’r adnoddau a fuddsoddwyd mewn rhaglenni a phrosesau swyddogaethol KSS CRC, defnydd rhaglenni o’r fathar y llinell flaen, ac allbynnau a chanlyniadau sy’n deillio o’r ymyriadau sefydledig hyn. Bydd gwerthusiadau yn ffurfiannol a chrynodol eu natur, yn ddibynnol ar ffocws yr ymchwiliad. Bydd gwerthusiadau ffurfiannol yn helpu i siapio datblygiad rhaglen a phrosesau, tra bydd gwerthusiadau crynodol yn mesur effaith gwahanol ymyriadau. Byddant yn digwydd o fewn ffrâm amser cyfnod y strategaeth bresennol. Bydd hyn yn darparu archwiliad parhaus o’r rhaglenni a phrosesau ymyrraeth allweddol.

Isod ceir enghraifft o un o’n gwerthusiadau presennol:

Gwerthusiad Yr Ymyrraeth Ymddygiad Gorfodaeth ac Obsesiynol (COBI)mae’r prosiect hwn yn ceisio gwerthuso effeithiolrwydd rhaglen COBI newydd KSS CRC. Bydd y gwerthusiad yn ymchwilio a oes gan y rhaglen ddigon o adnoddau, a yw ei gweithgareddau a dulliau cyflawni yn effeithiol, a yw allbynnau a deilliannau yn cael eu cyflawni fel y bwriadwyd ac, yn olaf, a oes tystiolaeth y bydd y rhaglen yn datblygu ymhellach yn y dyfodol. Disgwylir y bydd y prosiect wedi ei gwblhau erbyn diwedd 2019.

 

Gwerthoedd ac ystyriaethau moesegol

Mae ymchwil a gwerthuso o fewn KSS CRC yn seiliedig ar werthoedd y sefydliad, megis cynhwysiant, bod yn agored, gonestrwydd a thegwch. Mae’r uwch dîm rheoli yn cynnig llywodraethu ar gyfer prosiect ymchwil tra bod yr holl ystyriaethau ymarferol a moesegol o fewn prosiectau yn cael eu cynnal gan y grŵp llywio ymchwil sydd newydd ei sefydlu. Ar hyn o bryd mae hyn wedi ei lunio o gyfuniad o ymgynghorwyr allanol, academyddion allanol, swyddogion datblygu ansawdd CRC, ymarferwyr llinell flaen CRC a staff sicrwydd data CRC.

 

Dosbarthu ymchwil

Bydd casgliadau, adroddiadau ac erthyglau ymchwil yn cael eu dosbarthu trwy amrywiol ffrydiau, gan gynnwys,

 • Mewnol
  • Ffocws ar sesiynau ymarfer, gweithdai ymarferwyr, digwyddiadau tîm ac ati.
  • gwefan a microwefan yr Uned Ymchwil
  • Gweithdai/symposia y System Cyfiawnder Troseddol (bydd y rhain yn adeiladu ar y sylfaen a grëwyd gan y tri gweithdy rhyngasiantaethol diweddar a gynhaliwyd yn swyddfa Gravesend, gan archwilio testunau gwerthoedd prawf, hunaniaeth prawf, a rôl gyfoes prawf yn y System Cyfiawnder Troseddol)
  • Mewnrwyd
  • e-fwletinau
  • blogiau
  • podlediadau
  • gweminarau
 • Allanol
  • platfformau cyfryngau cymdeithasol fel LinkedIn, Facebook a Twitter
  • Cyfnodolion masnach fel cylchgrawn Probation Quarterly (cyhoeddwyd dwy erthygl hyd yma) a’r Criminal Justice Bulletin
  • Cyfnodolion academaidd fel y Probation Journal
  • Platfformau cyfryngau mewnol ac allanol Cydffederasiwn Prawf Ewrop (mae gan y CRC aelodaeth sefydliadol o’r Cydffederasiwn)
  • Cynadleddau/symposia lleol, cenedlaethol a rhyngwladol

 

Cyhoeddiadau

Coley, D. (2019). SPoC in the Dock. Probation Quarterly, Rhifyn 11, 9-12. Adalwyd o: http://probation-institute.org/wp-content/uploads/2019/02/PQ11.pdf

Coley, D. (2018). Reflective Practice and Questions of Identity. Probation Quarterly, Rhifyn 8, 16-17. Adalwyd o: http://probation-institute.org/wp-content/uploads/2018/05/PQ8.pdf

Ellis Devitt, K. (2019). The rise of right-wing extremism, assessing ‘radicalisation’ and challenging internal bias: The responsibility of good probation practice. Cydffederasiwn Prawf Ewrop. Adalwyd o: https://www.cep-probation.org/the-rise-of-right-wing-extremism-assessing-radicalisation-and-challenging-internal-bias-the-responsibility-of-good-probation-practice/

Ellis Devitt, K. (2018). The Rise of the Far-Right Terrorist: Reconceptualising risk in probation practice. Probation Quarterly, Rhifyn 10, 22-26. Adalwyd o: http://probation-institute.org/wp-content/uploads/2018/11/PQ10.pdf

 

Uned Ymchwil a Pholisi KSS CRC

Medi 2019

[i] Noder bod y papur hwn yn ddogfen fyw ac y bydd y strategaeth bresennol yn cael ei hailasesu yn flynyddol gyda’r bwriad o weithredu unrhyw ychwanegiadau a gwelliannau posibl. Mae hyn yn benodol gan ystyried esblygiad ac ehangiad posibl yr Uned Ymchwil.