Wales > Model prawf

Model prawf

Mae gwerthoedd a hunaniaeth prawf sefydledig yn sail i’n model gweithredu. Rydym yn canolbwyntio ar brif ddiben y system prawf sef gweithredu dedfryd y llys, lleihau aildroseddu ac amddiffyn y cyhoedd.

Yn aml mae gan y bobl rydym yn gweithio gyda nhw anghenion cymhleth ac rydym yn cydnabod nad oes atebsyml. Ein nod yw gweithio gyda phob defnyddiwr gwasanaeth yn unigol i drafod yr anghenion sy’n gysylltiedig â’u hymddygiad ac i gydweithio â phartneriaid i ddarparu gwasanaeth effeithiol. Rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio arfer seiliedig ar dystiolaeth i wella ansawdd ein gwasanaeth yn barhaus.

Gan weithio gyda’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, rydym yn teilwra ein cefnogaeth, fel ei bod yn effeithiol o ran atal aildroseddu gan bobl y mae’n eu rheoli sydd â dedfrydau cymunedol a thrwyddedau.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau datganoledig yng Nghymru i sicrhau y bodlonir anghenion defnyddwyr ein gwasanaeth.

 

Ein blaenoriaethau

Arfer
Rydym yn cynnal safonau prawf proffesiynol sy’n sicrhau arferion o ansawdd da.
Seiliedig ar dystiolaeth
Rydym yn monitro a gwella arfer seiliedig ar ddulliau lleihau aildroseddu sydd wedi’u profi.
Proffesiynoldeb
Rydym yn cefnogi gweithwyr trwy raglen dysgu a datblygu proffesiynol gynhwysfawr.
Cymuned
Rydym yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid lleol i greu partneriaethau cryf, i fodloni anghenion defnyddwyr y gwasanaeth ac i amddiffyn y cyhoedd.
Cyfle
Rydym yn chwilio’n weithredol am gyfleoedd newydd i wella darpariaeth gwasanaeth prawf craidd i alluogi newid cadarnhaol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth.