Wales > Gwasanaethau i fenywod

Gwasanaethau i fenywod

Mae gan fenywod yn y carchar gyfraddau uwch na’r cyfartaledd o broblemau iechyd meddwl, hunan-niweidio a pherthnasau camdriniol.

Rydym wedi ymrwymo i ddeall a mynd i’r afael â’r rhesymau sy’n sail i droseddau gan fenywod.

Rydym yn benderfynol o weithio ar y cyd gyda’n partneriaid arbenigol ar draws y rhanbarth i gael menywod i gefnu ar droseddu, fel y gallant greu bywyd gwell iddynthunain, eu plant a’u cymunedau.

Suki Binning

Rydym yn gweithio gyda heddluoedd, comisiynwyr heddlu a throseddu, Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, Cymorth i Fenywod a phartneriaid eraill ar y Cynllun Braenaru Menywod i wella canlyniadau ar gyfer menywod yn y system cyfiawnder troseddol.

Trwy’r rhaglen, rydym yn cefnogi menywod i wella eu bywydau gan eu helpu i gael mynediad at y gwasanaethau sydd ar gael, gan gynnwys cefnogaeth gyda chwilio am rywle i fyw neu wella’u gobeithion yn y dyfodol trwy addysg a hyfforddiant.