Wales > Ein pobl

Ein pobl

Yng Ngwasanaethau Prawf Cymru, mae cael gweithlu medrus yn hanfodol i ni allu darparu gwasanaethau adsefydlu llwyddiannus sy’n helpu pobl ar brawf i newid eu hymddygiad. Rydym yn buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygiad staff i sicrhau bod gennym y sgiliau a phrofiad i ddarparu gwasanaeth effeithiol o ansawdd uchel.

Cymhelliad a nod a rennir gan ein staff yw lleihau aildroseddu a chadw’r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt yn ddiogel.

Tîm gweithredol

Suki Binning

Prif Weithredwr, CRC KSS
Arweiniodd Suki Gwmni Adsefydlu Cymunedol Caint, Surrey a Sussex (CRC KSS) trwy’r trawsnewid i’r sector preifat. Mae Suki wedi gweithio ym maes gwasanaethau prawf ers dros 23 o flynyddoedd ac mae’n eiriolwr angerddol dros ei rôl mewn amddiffyn y cyhoedd a helpu pobl i droi cefn ar drosedd. Dan ei harweiniad, barnodd arolygwyr y llywodraeth fod arweinyddiaeth CRC KSS yn rhagorol a chanmol y gwasanaeth am ei waith arloesol gyda defnyddwyr gwasanaeth. Yn 2018, yr ardal hon oedd y gyntaf yn y DU i lansio uned ymchwil academaidd ar gyfer gwaith prawf, gan ddefnyddio arbenigedd y gwasanaeth prawf a’r byd academaidd i werthuso beth sy’n gweithio i leihau aildroseddu. Mae Suki yn swyddog prawf cymwysedig ac mae wedi gweithio’n flaenorol i’r Weinyddiaeth Gyfiawnder, y Gwasanaeth Rheoli Troseddwyr Cenedlaethol - a enwir nawr yn Wasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi (HMPPS) - a’r arolygiaeth ar gyfer safonau a pholisïau cenedlaethol.
Gweld mwy

Graham Wines

Dirprwy Brif Weithredwr, CRC KSS
Mae Graham wedi gweithio ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat, gan lunio dulliau sefydliadol o reoli newid a phobl. Fel Pennaeth AD blaenorol i sawl cwmni, mae ganddo hanes da o ddeall anghenion strategol sefydliad a chyflawni datrysiadau i alluogi llwyddiant. Daw Graham nawr â’i brofiad strategol ac ymarferol i swyddogaeth effeithiolrwydd a rhagoriaeth CRC KSS, lle bydd yn sicrhau yr alinir strategaeth ac arweinyddiaeth, polisïau a phrosesau, a hefyd arloesedd a diwylliant y Cwmni Adsefydlu Cymunedol (CRC) a’u bod yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni ein hamcanion.
Gweld mwy

Dawn Blower

Prif Swyddog Prawf
Mae Dawn wedi gweithio ym maes prawf ers 2005, ac wedi bod â rolau cyflenwi lleol a datblygu busnes. Yn flaenorol, bu’n rheoli’r uned gwybodaeth am berfformiad, swyddogaeth rheoli cytundebau ac agweddau ar faterion masnachol. Mae wedi bod yn arweinydd strategol ar gyfer cyfiawnderadferol, iechyd a chyflogaeth troseddwyr, hyfforddiant ac addysg. Mae ganddi radd Meistr mewn Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol, a chyn ymuno â’r gwasanaeth prawf bu Dawn yn gweithio ar gynllunio a datblygu busnes i Heddlu De Cymru.
Gweld mwy

Cynthia Allen

Dirprwy Brif Swyddog Prawf, CRC KSS
Mae Cynthia yn swyddog prawf cymwysedig. Mae ganddi dros 30 mlynedd o brofiad o weithio yn y system cyfiawnder troseddol, gan gynnwys i Wasanaethau Prawf Llundain, Glannau Mersi a Chaint, Surrey a Sussex. Mae Cynthia wedi gweithio mewn amrediad o swyddi yn y gymuned, yn y carchar ac mewn mangreoedd a gymeradwywyd, gan gynnwys cyfrifoldeb dros ddarpariaeth rhaglenni adsefydlu a rhaglenni Gwneud Iawn â’r Gymuned. Am y 13 o flynyddoedd diwethaf mae Cynthia wedi bod yn uwch arweinydd ac ar hyn o bryd mae’n Ddirprwy Brif Swyddog Prawf, gyda ffocws penodol ar ddatblygu’r gwasanaeth. Cred Cynthia yn gryf bod gan unigolion y gallu i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau a bod rhaid ymgysylltu’n dda gyda defnyddwyr gwasanaeth a gweithio’n gryf mewn partneriaeth i leihau
Gweld mwy

Uwch dîm rheoli

David Bebb

Prif Swyddog Cynorthwyol, Gwneud Iawn â’r Gymuned
Mae David wedi gweithio ym maes cyfiawnder troseddol ers dros 30 o flynyddoedd, yn gyntaf yn y llysoedd ac wedyn tagio electronig cyn ymuno â’r gwasanaeth prawf yn 2000. Yn ei amser rhydd, mae’n aelod o Gôr Meibion byd-enwogTreorci.
Gweld mwy

David Johnson

Prif Swyddog Cynorthwyol, Pennaeth Ymyriadau
Mae David wedi gweithio yn y System Cyfiawnder Troseddol ers dros 35 o flynyddoedd, gan gynnwys yn y GwasanaethHeddlu, y Weinyddiaeth Gyfiawnder a’r Gwasanaeth Prawf. Mae wedi bod â rolau arweinyddiaeth ym mhob un o’r tri sefydliad. Mae gan David brofiad eang o weithio mewn partneriaeth ar draws Cymru, ymgysylltu ârhanddeiliaid, rheoli perfformiad, a datblygu busnes. Mae wedi ymrwymo i gadw cymunedau’n ddiogel ac i leihau aildroseddu gan sicrhau y darperir Ymyriadau o ansawdd uchel, seiliedig ar dystiolaeth a chost effeithiol ar draws Cymru. Fel pennaeth ymyriadau, mae David yn gyfrifol, gyda’i gydweithwyr yn y Tîm Ymyriadau, am ddatblygu a thyfu’n llwyddiannus amrediad o swyddogaethau, gan gynnwys gwirfoddoli a mentora, gwasanaethau Cyfiawnder Adferol, canolfannau mynychu ar gyfer oedolion ifanc, cyflenwi rhaglenni achrededig ac Ymyriadau i fynd i’r afael ag anghenion criminogenig.
Gweld mwy

Debbie Piggott

Prif Swyddog Prawf Cynorthwyol, Ymchwil a Datblygu Polisïau
Ers cymhwyso yn 2003 fel Swyddog Prawf yn Llundain, mae Debbie wedi rheoli amrywiaeth o dimau amlddisgyblaeth, gan gynnwys llysoedd a rheoli integredig troseddwyr (IOM). Mae ganddi hanes da o weithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol ym maes cyfiawnder troseddol. Ymhlith prosiectau eraill, llywiodd Debbie gamau cynllunio a gweithredu ar gyfer panel cyflawnwyr cam-drin domestig aml-asiantaeth (MADAPP) ac arweiniodd y camau datblygu a gweithredu ar gyfer fframwaith integredig ac wedi’i chydgordio ar gyfer rheoli defnyddwyr y gwasanaeth ar draws Caint, Surrey a Sussex. Mae Debbie wedi diwygio polisïau a gweithdrefnau diogelu Grŵp Seetec, wedi arwain y cam cynllunio ar gyfer ei apiau cofnodi diogelu ac wedi gweithredu’r polisïau a gweithdrefnau newydd hyn ar draws gweithrediadau yn y DU ac Iwerddon. Mae Debbie nawr yn gyfrifol am ddatblygu polisïau ac am ein huned ymchwil, gan sicrhau bod polisïau ac arferion yn ymateb i dueddiadau sy’n newydd neu’n datblygu ym meysyddprawf, trosedd a chyfiawnder troseddol.
Gweld mwy

Jane Port

Prif Swyddog Prawf Cynorthwyol, Dysgu a Datblygu
Mae gan Jane dros 14 o flynyddoedd o brofiad o weithio ym maesprawf, sy’n cynnwys rheoli achosion, rheoli integredig troseddwyr, ymyriadau gwaith grŵp a gwaith llys. Yn flaenorol bu’n Swyddog Datblygu Ansawdd, Aseswr Cymwysterau Galwedigaethol ac yn fwy diweddar yn Rheolwr Datblygu Arferion, ac mae’n angerddol dros helpu pobl i dyfu trwy gyfleoedd dysgu a datblygu ac mae wedi darparu hyfforddiant i staff y gwasanaeth prawf. Yn ogystal â bod yn Swyddog Prawf cymwysedig, mae gan Jane gymwysterau addysgu, hyfforddi yn y gweithle, asesu a sicrhau ansawdd ac mae hefyd yn Arbenigwr Ofqual. Mae’n arwain ar sicrwydd ansawdd mewnol ar gyfer cymwysterau arfer prawf a ddarperir gan ein Canolfan Cymwysterau Galwedigaethol fewnol, mae’n cadeirio grŵp datblygu ar gyfer y brentisiaeth arfer prawf lefel 3 ac mae’n datblygu’r brentisiaeth swyddog prawf lefel 6 gyda gweithwyr eraill. Mae Jane yn gyfrifol am ddatblygu’r strategaeth am ddysgu a datblygu arferion ar draws pob rhanbarth CRC KSS.
Gweld mwy