Wales > Ein partneriaid

Ein partneriaid

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau sy’n gwella’r gwasanaethau rydym yn eu darparu i fynd i’r afael â meysydd sy’n hanfodol er mwyn lleihau aildroseddu ac amddiffyn y cyhoedd.

Rydym yn teimlo bod datblygu perthynas allweddol gyda darparwyr a chyflogwyr yn bwysig ac yn rhan barhaus o’n gwaith.

Mae ein partneriaid ar draws y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol yn cynnig amrediad o wasanaethau ac arbenigeddau sy’n cynnwys:

Gwasanaeth ailsefydlu carcharol Trwy’r Porth
Mae’r elusen Ymddiriedolaeth St Giles yn gweithio gyda ni i gefnogi dynion sydd ar fin gadael y carchar ac ailsefydlu yn y gymuned. Mae eu gwaith yn lleihau aildroseddu yn y gymuned drwy deilwra cefnogaeth i anghenion unigolyn, megis ei helpu i chwilio am swydd neu rywle i fyw. Am ragor o wybodaeth, gweler ein tudalen gwasanaeth Trw y’r Porth.

Mentora Trwy’r Porth
Mae PACT Futures yn gweithio gyda ni i ddarparu gwasanaeth mentora i bobl sydd ar fin gadael y carchar. Mae eu mentoriaid yn darparu cefnogaeth wedi’i theilwra, gan gynnwys:

  • cyngor ac arweiniad
  • cyfeirio at gefnogaeth ychwanegol
  • mynediad at gymorth arbenigol, fel gwasanaethau alcohol a chyffuriau.
  • cefnogaeth barhaus yn y gymuned.

Cefnogaeth gyda llety

Rydym yn cydnabod bod cysylltiad rhwng digartrefedd a throsedd. Yn 2018, gadawodd tua chwarter o’r defnyddwyr gwasanaeth roeddem yn eu goruchwylio y carchar heb lety. Mae Justice Cymru yn darparu cyngor am dai a gwasanaethau eirioli sy’n cynnwys cefnogaeth gyda budd-daliadau, dyledion a chefnogaeth ariannol i unigolion sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref.

Rheoli Integredig Troseddwyr
Rydym yn gweithio gyda’r heddlu a’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol i ddarparu gwasanaeth Rheoli Integredig Troseddwyr (IOM) trwy dimau sydd wedi’u lleoli ar y cyd. Rydym yn targedu cefnogaeth a rheolaeth aml-asiantaeth dwys lle gall fod yn fwyaf effeithiol mewn lleihau aildroseddu a chreu cymunedau mwy diogel.

Cam-drin domestig a gweithwyr rhyw
Mae Cymru Ddiogelach, sy’n elusen annibynnol, yn darparu cefnogaeth a chymorth cyfrinachol i ddynion yr effeithir arnynt gan gam-drin domestig. Maent hefyd yn darparu cymorth i ddynion a menywod yr effeithir arnynt gan waith rhyw.

Cyffuriau ac alcohol
Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â darparwyr triniaeth ar gyfer camddefnyddio sylweddau fel y gall defnyddwyr gwasanaeth gael mynediad at driniaeth briodol. Mae ein partneriaid triniaeth yn darparu ystod o ymyriadau gwaith grŵp ac ymyriadau seicogymdeithasol.

Plant a Theuluoedd
Rydym yn cydnabod y rôl mae plant a theuluoedd yn chwarae mewn helpu defnyddwyr gwasanaeth i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r heddlu a gwasanaethau cymdeithasol i ddiogelu plant ac oedolion, lle rydym ni neu asiantaethau eraill yn nodi perygl o niwed.

Os hoffech archwilio’r cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Prawf Cymru, cysylltwch â ni heddiw: Dolen i borthol partneriaid Seetec.