Wales > Cysylltu â ni

Cysylltu â ni

Os ydych chi’n ddefnyddiwr gwasanaeth ac nad oeddech yn gallu mynychu eichapwyntiad, cysylltwch â’ch rheolwr achos yn eich swyddfa leol yn defnyddio’r chwilotwr swyddfa isod.

Dyfed Powys

Swyddfa Aberystwyth
23 Y LônGefn, Aberystwyth, SY23 1DE
Tel: 01970 636460
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Aberhonddu NPS
Plas y Ffynnon, Ffordd Cambria, Aberhonddu, LD3 7HP
Tel: 01874 614 150
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Caerfyrddin NPS
7a/7b Heol yDŵr, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 1PY
Tel: 01267 222 299
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Merthyr NPS
14 Stryd Fawr, Hwlffordd SA61 2DA
Tel: 01437 762 013
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Llandrindod NPS
The Lymes, Stryd y Deml, Llandrindod, LD1 5DP
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Llanelli NPS
Capel Stryd Lloyd, Stryd Lloyd, Llanelli, SA15 2PU
Tel: 01554 773736
Ei weld ar Google maps
Swyddfa’r Drenewydd NPS
Straight Lines House, Ffordd Newydd, Y Drenewydd, Powys, SY16 1BD
Tel: 01686 611900
Ei weld ar Google maps

Gwent

Pen-y-bont ar Ogwr Gwasanaeth Prawf Cymru
Lefel 3, Brackla House, Stryd Bracla, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1BZ
Tel: 0800 917 9262
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Caerffili NPS
Centenary House, Cwrt De Clare, Ystâd Ddiwydiannol Pontygwindy, Caerffili, CF83 3HU
Tel: 02920 760000
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Glynebwy NPS
50 Stryd Bethcar, Glynebwy, NP23 6HG
Tel: 01495 309 799
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Casnewydd NPS
Usk House, Lower Dock Street, Casnewydd, NP20 2GD
Tel: 0163 324 7300
Ei weld ar Google maps

De Cymru

Swyddfa Bangor NPS
Swyddfa Brawf Bangor, 10 Llys Onnen, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4DF
Tel: 01248 372422
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Bae Colwyn NPS
Swyddfa Brawf Bae Colwyn, 25 Ffordd Conwy, Bae Colwyn, LL29 7AA
Tel: 01492 530600
Ei weld ar Google maps
Swyddfa’r Fflint NPS
Swyddfa Brawf y Fflint, Uned 6 Parc Busnes Acorn, Y Fflint, CH6 5YN
Tel: 01352 792 140
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Wrecsam Gwasanaeth Prawf Cymru
49-54 StrydCaer, Wrecsam, LL13 8BA
Tel: 0800 917 9262
Ei weld ar Google maps

De Cymru

Swyddfa Caerdydd Gwasanaeth Prawf Cymru
Castle Court, 6 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ
Tel: 02921 055517
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Caerdydd Gwasanaeth Prawf Cymru
2a Heol Lewis, Treganna, Caerdydd, CF11 6JZ
Tel: 02921 055517
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Merthyr NPS
Oldway House, Stryd y Castell, Merthyr Tudful, CF47 8UX
Tel: 01685 728 900
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Pontypridd NPS
4-7 Broadway Pontypridd CF37 1BA
Tel: 01443 494 200
Ei weld ar Google maps
Swyddfa Abertawe NPS
West Glamorgan House, 12 Stryd y Berllan, Abertawe, SA1 5AD
Tel: 01792 645 505
Ei weld ar Google maps
Ymholiadau cyffredinol

Ar gyfer ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:

Kent, Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company
Maidstone Corporate Centre
3rd Floor, Maidstone House
King Street
Maidstone
Kent
ME15 6AW

01622 239147

contact@ksscrc.probationservices.co.uk

Partneriaethau

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth eang o sefydliadau i helpu unigolion i wneud newidiadau cadarnhaol i’w bywydau, lleihau aildroseddu ac amddiffyn y cyhoedd.

Mae ein partneriaid ar draws y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a chymunedol yn cynnig amrediad o wasanaethau ac arbenigeddau.

Rydym yn archwilio cyfleoedd a phartneriaethau newydd yn barhaus, yn arbennig gyda BBaChau ac ar draws y sector gwirfoddol a chymunedol, i ddatblygu a thyfu ein gwaith gyda defnyddwyr gwasanaeth.

Os hoffech archwilio’r cyfleoedd i weithio mewn partneriaeth gyda KSS CRC, ewch i’n
tudalen partneriaeth grŵp ble gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth a chofrestru ar ein porth partneriaeth.

Cwynion

Sut i wneud cwyn

Ein nod yw darparu gwasanaeth o safon uchel ar draws ein sefydliad. Os derbyniwn gŵyn, ein nod yw ceisio ei datrys morgyflym, anffurfiol ac mor foddhaol â phosibl.

Sylwer: Os ydych chi dan oruchwyliaeth y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol ar hyn o bryd, dylid anfon cwynion at: https://www.gov.uk/government/organisations/national-probation-service

Os yw Gwasanaethau Prawf Cymru yn eich cefnogi ar hyn o bryd ac yr hoffech gwyno, rydym yn argymell eich bod yn siarad gyda’r uwch swyddog prawf perthnasol yn y swyddfa brawf sy’n rheoli eich dedfryd yn gyntaf. Yn aml, gallwn ddatrys y mater heb fod angen ymchwiliad ffurfiol.

Os na allwch chi ddatrys y mater yn anffurfiol, dylech anfon y gŵyn yn ysgrifenedig at:

Complaints
Kent, Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company
Maidstone Corporate Centre
3rd Floor, Maidstone House
King Street
Maidstone
ME15 6AW

neu drwye-bost: complaints@walescrc.probationservices.co.uk

 

 

Ni ddylai defnyddwyr gwasanaeth ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn i gysylltu â’u rheolwr achos ynghylch eu hapwyntiad neu unrhyw fater arall. Yn hytrach, ffoniwch eich rheolwr achos. 

Byddwn yn ysgrifennu atoch o fewn pum niwrnod gwaith i dderbyn eich cwyn, gan esbonio sut fyddwn ni’n delio â’ch cwyn. Bydd y llythyr hwn yn rhoi dyddiad i chi pan allwch ddisgwyl canlyniad eich cwyn a gallai gynnwys cynnig i geisio ei datrys yn anffurfiol.

Efallai y byddwn yn gofyn i ymchwilydd penodedig eich cyfweld wyneb yn wyneb i ganfod natur eich cwyn.

Os byddwn yn ceisio datrys eich cwyn yn anffurfiol, ond nad ydych yn fodlon gyda sut rydym wedi delio â’r mater, gallwch ddal i ofyn am ymchwiliad ffurfiol.

Os byddwch yn dal yn anfodlon ar ganlyniad eich cwyn, gallwch apelio yn ysgrifenedig. Byddwn yn esbonio’r broses apeliadau yn y llythyr a anfonwn atoch yn ystod camau cynharaf eich cwyn.

Os ydych yn dal yn anfodlon â’r penderfyniad, gall yr Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaethymchwilio:

  • Cwynion a wneir gan garcharorion, pobl ifanc yn y ddalfa (carchardai a chanolfannau hyfforddiant diogel), troseddwyr dan oruchwyliaeth y gwasanaeth prawf a mewnfudwyr a gedwir
  • Marwolaethau carcharorion, pobl ifanc yn y ddalfa, preswylwyr a charcharorion mewnfudo eiddo cymeradwy oherwydd unrhyw achos, yn cynnwys hunanladdiad ymddangosiadol ac achosion naturiol.

Ewch i wefan yr Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth.

Neu ysgrifennwch atoyn:

Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth
Third Floor
10 South Colonnade
London E14 4PU

Bydd yr Ombwdsmon Carchardai a Phrofiannaeth ond yn ymchwilio i gŵyn unwaith y bydd proses gwynion y KSS CRC wedi ei chwblhau.

Y Wasg

Ar gyfer ymholiadau’r cyfryngau a’r wasg, anfonwch e-bost at ein swyddfa’r wasg:

media@seetec.co.uk

Neu ffonio 07786624149