Wales > Cyfreithiol > Rhyddid Gwybodaeth

Rhyddid Gwybodaeth

Cyflwynwyd Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 er mwyn hwyluso mynediad y cyhoedd at wybodaeth a ddelir gan awdurdodau cyhoeddus, yn ddarostyngedig i rai eithriadau penodol.

Fodd bynnag, mae cwmpas y ddeddfwriaeth (a nodir yn Adran 3 y Ddeddf) ond yn berthnasol i awdurdodau cyhoeddus a ddyfynnir yn Atodlen 1 y Ddeddf neu a ddynodir gan orchymyn gweinidogol ac i gwmnïau sydd dan berchnogaeth gyhoeddus.

Nid yw’r ddeddfwriaeth yn berthnasol i gwmnïau preifat – fel y Cwmnïau Adsefydlu Cymunedol.

Felly nid yw’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol yn ddarostyngedig i unrhyw ddyletswydd statudol dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i ddarparu unrhyw wybodaeth a ddelir ganddo i aelod o’r cyhoedd. Hyd yn oed petai’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol yn ddarostyngedig i ddyletswydd statudol o’r fath, mae’n debygol y byddai’r wybodaeth a ddelir gan yr Awdurdod a oedd yn destun ymholiad yn dod o fewn yr eithriad statudol yn cwmpasu datgelu gwybodaeth a allai beryglu gorfodi’r gyfraith neu weinyddu cyfiawnder.

Yn ogystal, mae’r Cwmni Adsefydlu Cymunedol wedi ei eithrio rhag gwneud hynny oherwydd rhwymedigaethau cyfrinachedd dan y contract rhyngddo a’r Ysgrifennydd Gwladol dros Gyfiawnder.

Os ydych yn dymuno derbyn gwybodaeth a ddelir gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder, cysylltwch â:

Data Access and Compliance Unit
Ministry of Justice
Postal Point 10.31, Floor 10
Petty France
London SW1H 9AJ

Data.access@justice.gov.uk