Wales > Cyfreithiol > Polisi cwcis

Polisi cwcis

Diweddariad Diwethaf: 19/07/19

Mae’r polisi hwn yn esbonio sut mae grŵp Seetec o gwmnïau (“Seetec”, “ni”, “ein” neu “ninnau”) yn defnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i’ch adnabod chi pan fyddwch chi’n ymweld ag unrhyw rai o’n gwefannau. Mae’n esbonio beth yw’r technolegau hyn a pham ein bod yn eu defnyddio, yn ogystal â’ch hawliau i reoli’r defnydd ohonynt.

Beth yw cwcis?

Ffeiliau bach o ddata y gellir eu gosod ar eich dyfais yw cwcis sy’n ein galluogi i’ch adnabod ac i’ch cofio. Fe anfonir y cwcis at eich porwr a’u storio ar yriant caled eich cyfrifiadur, neu’ch llechen/dyfais symudol. Wrth ymweld â’n gwefan, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth gennych chi’n awtomatig gan ddefnyddio cwcis neu dechnoleg debyg.

Gelwir cwcis a osodir gennym ni yn “gwcis personol”. Gelwir cwcis a osodir gan bartïon ar wahân i ni yn “gwcis trydydd parti”. Mae cwcis trydydd parti yn galluogi nodweddion neu swyddogaethau trydydd parti i gael eu darparu ar neu trwy ein gwefannau (e.e. cynnwys rhyngweithiol neu dadansoddeg). Gall ein partneriaid cymeradwy sy’n gosod y cwcis trydydd parti hyn adnabod eich cyfrifiadur pan fydd yn ymweld â’n gwefan a safleoedd eraill hefyd.

Pam ein bod ni’n defnyddio cwcis?

Rydym yn defnyddio cwcis i wneud llywio o amgylch ein safleoedd yn haws ac i gasglu gwybodaeth dadansoddeg dienw. Mewn rhai achosion, defnyddir cwcis i ddarparu swyddogaeth o fewn sesiynau, megis o fewn ein pyrth neu amgylcheddaudysgu. Mae angen rhai cwcis hefyd am resymau technegol er mwyn i’n gwefannau weithio’n iawn. Rydym yn cyfeirio at y cwcis yma fel cwcis “hanfodol” neu “cwbl angenrheidiol”. Mae cwcis eraill hefyd yn ein galluogi i olrhain a thargedu diddordebau ein defnyddwyr i hybu’r profiad ar ein gwefannau. Er enghraifft, efallai y byddwn yn defnyddio Google Analytics (cwci trydydd parti) o fewn ein gwefannau i fonitro sut mae ymwelwyr wedi glanio ar ein safle, a sut maent yn llywio o’i chwmpas. Gwneir hyn er mwyn i ni allu gweld ystadegau cyfanredol (nid unigol) ynghylch pa gynnwys mae ein defnyddwyr yn eu cyrchu fwyaf aml.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio dolenni i wasanaethau eraill fel cyfryngau cymdeithasol neu wasanaethau fideo ar ein gwefan. Gall y gwasanaethau trydydd parti hyn ollwng cwcis ar eich cyfrifiadur pan fyddwch chi’n eu defnyddio. Oherwydd natur sut mae cwcis yn gweithio, allwn ni ddim cael mynediad i’r cwcis hyn na rheoli eu defnydd. Yn yr un modd, ni all y gwasanaethau trydydd parti hyn gael mynediad i’n cwcis sesiwn neu ddadansoddini.
Fel rhan o barchu preifatrwydd ymwelwyr â’ngwefan, nid ydym yn defnyddio unrhyw gwcis sy’n casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi. Trwy ddefnyddio a phori gwefan KSS CRC rydych chi’n cydsynio i gwcis gael eu defnyddio yn unol â’n polisi. Os nad ydych chi’n cydsynio i gwcis gael eu defnyddio, gallwch rwystro neu gyfyngu unrhyw rai o’r cwcis trwy eich gosodiadau porwr neu ymatal rhag defnyddio’r wefan.

Amlinellir manylion y cwcis rydym ni’n eu defnyddio, eu henwau a pham rydym yn eu defnyddio isod.

Defnydd Platfform Cwcis Manylion
Cwcis Swyddogaethol I sicrhau bod y wefan yn gweithredu’n gywir ac yn rhedeg yn esmwyth, rydym yn defnyddio cwcis sy’n rhoi enw sesiwn i bob ymweliad. Caiff y cwcis hyn eu tynnu wrth gau’r porwr. Defnyddir cwcis hefyd i nodi a yw Adobe Flash ar gael neu beidio ar gyfer ymwelydd.
Perfformiad a Mesur y Safle Google Analytics _utma | _utmb | _utmc |_utmv | _utmx | _utmxx | _utmz | _utmcw | _ga | _gid I gael gwell dealltwriaeth o sut mae ein gwefan yn cael ei defnyddio a’i pherfformiad, rydym yn defnyddio cwcis Google Analytics. Gwasanaeth gwe dadansoddol yw Google Analytics a ddarperir gan Google,Inc. Defnyddir cwcis i gasglu gwybodaeth fel yr adeg o’r dyddy digwyddodd ymweliad, pa dudalennau yr ymwelwyd â nhw, faint o amser a dreuliwyd ar y safle a nodi’r pwynt tarddiad ac unrhyw allweddeiriau chwilio a ddefnyddiwyd. Mae hyn yn ein helpu i roi gwell profiad o’r wefan ac i wella ei pherfformiad.
Perfformiad a Mesur Marchnata Olrhain Galwadau Anfeidredd Ictf_il | ictf_in | ictf_master I nodi allweddeiriau chwilio sy’n ysgogi ymholiadau ffôn rydym yn defnyddio cwcis Olrhain Galwadau Anfeidredd. Yn syml iawn, mae’r rhain yn rhoi rhif unigryw i ymwelydd, felly os gwneir ymholiad ffôn mae’n bosibl olrhain pa allweddeiriau a arweiniodd at yr ymholiad gwreiddiol.
CRM a Rheoli Trywydd Hubstpot __hssrc | __hstc | hubspotutk Er mwyn ein helpu i olrhain pwy sydd wedi ymweld â’r safle, pa gamau maent wedi’u cymryd wedi cyflwyno’r data, cadw cofnod o’r trywydd, beth mae wedi cytuno i’w dderbyn o ran dilyn i fyny, a rheoli tanysgrifiadau i’n cynnwys (yn unol â’r GDPR).
Cwcis Trydydd Parti Facebook a Twitter Er mwyn caniatáu swyddogaeth gan rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol fel Twitter a Facebook, defnyddir cwcis trydydd parti ar y wefan Coast Digital. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros y cwcis trydydd parti hyn. I gael gwybod mwy am unrhyw gwci trydydd parti cynghorir chi i ymweld â’r safle hwnnw a darllen ei bolisi cwcis unigol.

Diweddariadau i’r hysbysiad cwcis hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru’r hysbysiad cwcis hwn o bryd i’w gilydd er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i’r cwcis rydym ni’n eu defnyddio neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill. Felly, dewch yn ôl at yr hysbysiad cwcis hwn yn rheolaidd i gael gwybod am ein defnydd o gwcis a thechnolegau cysylltiedig.

Mae’r dyddiad a nodir ar frig yr hysbysiad hwn yn dynodi pryd y cafodd ei ddiweddaru ddiwethaf.

Cysylltu â ni

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am ein safle neu ddefnydd o gwcis, mae croeso i chi gysylltu â ni, neu ein Swyddog Diogelu Data, trwy e-bost ar dataprotection@seetec.co.uk.