Wales > Cyfreithiol > Polisi amgylcheddol

Polisi amgylcheddol

Trosolwg

Grŵp Seetec sy’ncynnwys:

 • Seetec Employment and Skills (Seetec BTC)
 • Seetec Justice (Kent, Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company)
 • Seetec Employment and Skills Ireland (SESI)
 • Outsource Training and Development Ltd

Rydym yn darparu cyflogadwyedd, hyfforddiant sgiliau, prentisiaethau a rhaglenni adsefydlu sydd wedi eu cynllunio i gefnogi defnyddwyr gwasanaeth i gyflogaeth gynaliadwy, addysg, hyfforddiant, neu i gefnogi adsefydliad. Gyda seilwaith helaeth o dros 100 o ganolfannau ar draws y Deyrnas Unedig a Gweriniaeth Iwerddon, rydym yn cefnogi dros 100,000 o ddefnyddwyr gwasanaeth y flwyddyn, gan daclo a threchu materion sydd wedi hen ymwreiddio fel diweithdra, diffyg sgiliau, aildroseddu, cyflyrau iechyd hirdymor ac eithrio cymdeithasol. Darperir gwasanaethau trwy ddarparu contractau a ariennir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, yr Asiantaeth Ariannu Sgiliau, y Weinyddiaeth Gyfiawnder, Adran Diogelwch Cymdeithasol (Iwerddon) a nifer o Awdurdodau Lleol.

Polisi

Rydym yn cydnabod bod yn rhaid i reolaeth fusnes gadarn ystyried effeithiau ein busnes ar yr amgylchedd ac rydym wedi ymrwymo i gynnal ein busnes mewn modd sy’n garedig i’r amgylchedd.

Mae gan ein uwch reolwyr, tîm rheolaeth amgylcheddol a chyflogeion gyfrifoldeb dros yr amgylchedd a chynaliadwyedd, y byddwn yn ymdrechu i ddylanwadu, ymgorffori a hyrwyddo o fewn ein gweithrediadau a’r gwasanaethau a ddarparwn.

Rydym wedi ymrwymo i gydymffurfio â phob gofyniad cydymffurfiad perthnasol i gyrraedd safonau uchel o ddatblygiad cynaliadwy ym mhob maes o’n busnes. Rydym yn ymdrechu ar bob cyfle i sicrhau y cyflawnir ein gweithgareddau gyda chyn lleied o effaith ar yr amgylchedd â phosibl, i hybu’r amgylchedd ble bynnag fo’n bosibl ac rydym yn ymroddedig i atal llygredd.

Rydym yn annog partneriaeth gyda chomisiynwyr a rhanddeiliaid, yn cynnwys y gymuned, ein rhwydwaith o bartneriaid cadwyn gyflenwi, cyflenwyr, cwsmeriaid a chyflogeion i fod yn atebol o ran effaith eu gweithredoedd ar yr amgylchedd, a thrwy osod targedau blynyddol, i ymdrechu i sicrhau gwelliant parhaus.

Ein nod yw datblygu, cynnal, monitro a gweithredu polisïau, gweithdrefnau a systemau rheoli sy’n asesu ac yn lleihau effaith amgylcheddol ein gweithrediadau, yn arbennig parthed:

 • · Caffael Nwyddau neu Wasanaethau yn Gynaliadwy
 • · Defnydd o Ddeunyddiau ac Adnoddau
 • · Rheolaeth Ynni Effeithiol
 • · Dilyn Arfer Gorau wrth Reoli Gwastraff
 • · Rheolaeth Logisteg Effeithiol
 • · Rheoli Gollyngiadau ac Allyriadau

Byddwn yn cyfathrebu cynnydd o ran bodloni ein hamcanion datblygiad cynaliadwy yn rheolaidd mewn cyfarfodydd Rheoli, trwy Fforymau Cyflogeion a thrwy fewnrwyd y staff. Mae gwybodaeth hefyd yn cael ei rhaeadru’n allanol i hyrwyddo a dylanwadu ar ein partneriaid cadwynigyflenwi.

Rheoli Datblygu Cynaliadwy

Mae ein busnes dyddiol yn cwmpasu ystod eang o brosesau o ganfod cynnyrch a gwasanaethau i gyflawni gwasanaethau mewnol ac allanol.

Y tair prif elfen o’r gweithgarwch hwn sydd fwyaf tebygol o effeithio ar yr amgylchedd yw:

 • · Mae defnydd o danwydd ffosil yn ganlyniad i holl weithgareddau busnes, yn cynnwys gwresogi a goleuo eiddo, yn ogystal â thanwydd a ddefnyddir ar gyfer trafnidiaeth.
 • · Defnydd deunyddiauadnoddau, p’un ai ar gyfer y cynnyrch rydym yn eu prynu a’u dosbarthu’n fewnol neu ddefnydd o ddeunyddiau cynnal a chadw a glanhau yn ein swyddfeydd.
 •       Rheoli gwastraff yn cynnwys gwastraff yn deillio o ddeunyddiau a ddefnyddir o fewn Seetec, fel gwastraff swyddfa a gwaredu cynnyrch diwedd oes a gwastraff a gynhyrchir gan ein cleientiaid ar leoliadau a phrosiectau profiad gwaith.

Tîm System Rheoli Amgylcheddol (EMS)

Mae’r tîm EMS yn gyfrifol am arwain ein hamcanion a thargedauamgylcheddol. Mae’r tîm yn cynnwys uwch reolwyr ac aelodau staff allweddol o amgylch y sefydliad sydd â dylanwad mawr dros weithgareddau busnes.

Amcan cyffredinol y tîm yw gwella a chynnal ein gweithrediadau busnes er lles pawb, nawr ac ar gyfer cenedlaethau i ddod, gan gydnabod y cysylltiadau rhwng yr amgylchedd a chymunedau lleol rydym yn eu gwasanaethu, ar gyfer gwasanaethau cyflogadwyedd a sgiliau a datblygiad pellach cymdeithas gynhwysol.

Hanes newid a chymeradwyo

Mae’r polisi hwn wedi ei ardystio gan uwch reolwyr o fewn pob un o ffrydiau busnes Grŵp Seetec.

Bydd yr adolygiad nesaf a drefnwyd o’r ddogfen hon yn Ebrill 2020.

Teitl: Rhif cyfeirnod Polisi Cynaliadwyedd Amgylcheddol: EN-PL-001 Rhif fersiwn: v1.1

14/09/18 Dosbarthiad y ddogfen: Cyhoeddus