Wales > Cyfreithiol > Hysbysiad preifatrwydd

Hysbysiad preifatrwydd

Rydym ni, Kent Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company Limited(KSS CRC), wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd ac yn addo casglu, prosesu a rhannu eich data’n ddiogel. Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd yn rhoi gwybod i chi sut y byddwn yn gwneud hyn a beth yw eich hawliau.  Mae unrhyw ddata personol a brosesir yn unol â’n Hysbysiad Preifatrwydd yn cael ei wneud yn ein cymhwyster naill ai fel rheolydd data neu reolydd data ar y cyd.

Rydym am i chi deimlo’n hyderus y bydd eich data personol yn cael ei gadw’n saff a diogel tra yn ein gofal, a dyna pam ein bod yn dweud wrthych ar bob cyfle beth rydym yn ei gasglu a sut  rydym yn ei ddefnyddio. Dim ond gyda’n rhwydwaith o bartneriaid cymeradwy y byddwn yn rhannu eich data.

Ni fyddwn byth yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw drydydd parti.

Mae’ch data’n bwysig i ni, dyna pam ei fod wedi ei ddiogelu gan systemau a phrosesau arfer gorau’r diwydiant, ei fod yn cael ei storio’n ddiogel a’n bod wedi ymrwymo i gynnal Cyfrinachedd, Cywirdeb ac Argaeledd eich gwybodaeth ar bob adeg.

Manylion y Rheolydd Data:

The Kent Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company Limited
Swyddfa Gofrestredig: 75-77 Main Road, Hockley, Essex, SS5 4RG
Rhif Cofrestru Cwmni: 08802556

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn esbonio i chi beth i’w ddisgwyl pan fydd KSS CRC yn casglu gwybodaeth bersonol. Mae’n berthnasol i wybodaeth a gasglwn am:

Cliciwch ar y penawdau uchod i ddarllen mwy am sut mae’n berthnasol i bob un o’r meysydd hyn.

Sut ydyn ni’n diogelu eich data personol

Rydym wedi sefydlu amrywiaeth o fesurau technegol a sefydliadol i ddiogelu eich data personol:

 • Rydym wedi’n hardystio’n annibynnol i nifer o safonau cydnabyddedig y diwydiant, yn cynnwys ISO27001:2013 sy’n ein helpu i gynnal y lefelau uchaf o ddiogelwch ar draws ein busnes cyfan.
 • Mae ein rheolaethau diogelwch ar-lein yn cynnal cyfrinachedd ar bob adeg.
 • Fel y disgrifir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn, mewn rhai achosion gallwn ddatgelu eich data personol i drydydd parti. Pan fyddwn yn gwneud hyn, rydym yn ei gwneud hi’n ofynnol i’r trydydd parti hwnnw fod â mesurau technegol a sefydliadol priodol ar waith i ddiogelu eich data personol; fodd bynnag, mewn rhai achosion efallai y byddwn gorfodir ni dan y gyfraith i ddatgelu eich data personol wrth drydydd parti, a bydd ein rheolaeth dros sut mae wedi ei ddiogelu gan y trydydd parti hwnnw yn gyfyngedig.
 • Mae ein gwefan a rheolaethau diogelwch technegol yn cael eu harchwilio’n rheolaidd gan archwiliwr annibynnol i sicrhau ein bod yn cynnal ein hachrediadau diogelwch.
 • Nid yw’ch data personol yn cael ei brosesu na’i drosglwyddo tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE).

Eich hawliau

Mae gennych hawl i’r canlynol:

 • gofyn i ni beidio defnyddio eich data personol ar gyfer marchnata uniongyrchol.
 • gofyn i ni beidio prosesu eich data personol ble mae wedi ei brosesu ar sail buddiannau cyfreithlon, os nad oes rhesymau gorfodol dros y prosesu hwnnw;
 • gofyn i ni am fynediad at wybodaeth bersonol a gedwir gennym amdanoch chi (gweler isod am fanylion sut i wneud cais o’r fath);
 • gofyn am gael cywiro’r wybodaeth y byddwn yn ei chadw amdanoch os yw’n anghywir neu’n anghyflawn;
 • gofyn i ni stopio unrhyw brosesu seiliedig ar gydsyniad o’ch data personol wedi i chi dynnu’r cydsyniad hwnnw’n ôl;
 • gofyn, dan amgylchiadau penodol, i ddileu data personol sydd gennym amdanoch;
 • gofyn, dan amgylchiadau penodol, i gyfyngu ar brosesu o’ch data personol; a
 • gofyn, dan amgylchiadau penodol, i’ch data gael ei symud i reolydd arall.

Er mwyn gofyn am gopi o’r data personol sydd gan KSS CRC amdanoch, anfonwch eich cais yn ysgrifenedig at y Swyddog Diogelu Data yn y cyfeiriad isod. I’n galluogi i ddilysu pwy ydych chi a phrosesu eich cais, rhaid i chi gynnwys yr holl wybodaeth a dogfennaeth ganlynol gyda’ch cais:

 • eich enw llawn;
 • disgrifiad o’r data rydych yn gofyn amdano, yn cynnwys ystod dyddiadau;
 • copi o’ch dull adnabod llun cyfredol a dilys (e.e. tudalen llun pasbort);
 • prawf o’ch cyfeiriad ar ffurf llungopi o fil cyfleustodau neu ddarparwr gwasanaethau; a
 • dyddiad y cais.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch ein Hysbysiad Preifatrwydd, yn cynnwys ceisiadau i arfer eich hawliau, cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn defnyddio’r manylion isod:

DataProtection Officer
Kent Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company Limited (KSS CRC),
Maidstone Corporate Centre,
3rd Floor Maidstone House,
King Street, Maidstone
ME15 6AW

Drwy e-bost at:

dataprotection@ksscrc.probationservices.co.uk

Os nad ydych yn hapus gyda’r modd rydym yn prosesu eich data personol, mae gennych chi hawl i gwyno wrth Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) ar unrhyw adeg. Mae manylion cyswllt yr ICO ar gael yma: https://ico.org.uk/concerns/ .

Fodd bynnag, byddem yn gwerthfawrogi’r cyfle i ddelio ag unrhyw bryderon cyn i chi gysylltu â’r ICO, felly cysylltwch â’r Swyddog Diogelu Data yn gyntaf.