Wales > Cyfreithiol > Datganiad caethwasiaeth fodern

Datganiad caethwasiaeth fodern

Kent, Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company

POLISI DIOGELU OEDOLION a PHLANT

 

Caethwasiaeth Fodern / Masnachu Pobl / Camfanteisio’n Rhywiol

 

1  Caethwasiaeth fodern

Mae caethwasiaeth fodern yn cynnwys camfanteisio yn y diwydiant rhyw, llafur gorfodol, caethwasanaeth domestig yn y cartref a gweithgaredd troseddol dan orfod. Yn aml fe gyfeirir at y mathau hyn o droseddau fel masnachu pobl. Fe wyddom fod caethwasiaeth fodern yn bodoli yn y Deyrnas Unedig, er nad ydym yn ymwybodol o’i wir faint gan fod y drosedd hon yn anweledig i’r cyhoedd yn aml. Gall fod yn drosedd yn erbyn dynion, menywod a phlant a chynnwys dioddefwyr sydd wedi eu cludo o dramor, a phobl fregus yn y Deyrnas Unedig, yn cael eu gorfodi i weithio’n anghyfreithlon yn erbyn eu hewyllys mewn nifer o wahanol sectorau, yn cynnwys puteindai, ffermydd canabis, bariau ewinedd ac amaethyddiaeth.

2  Masnachu oedolion

2.1 Y weithred: recriwtio, cludo, trosglwyddo, llochesu neu dderbyn pobl.

Y modd: bygwth neu ddefnyddio grym neu ddulliau eraill o orfodaeth, herwgipio, twyll, dichell, camddefnyddio pŵer neu safle o fregusrwydd neu roi neu dderbyn taliadau neu fudd-daliadau i sicrhau cydsyniad rhywun sydd â rheolaeth dros berson arall, at ddibencamfanteisio.

Y diben: mae camfanteisio yn cynnwys o leiaf, camfanteisio ar buteinio rhywun arall, neu fathau eraill o gamfanteisio rhywiol, llafur neu wasanaethau gorfodol, caethwasiaeth neu arferion tebyg i gaethwasiaeth, caethwasanaeth neu dynnu organau.

2.2 Mae masnachu pobl yn drosedd. Nid yw’r ffaith bod yr oedolyn yn cydsynio i’r camfanteisio arfaethedig yn berthnasol ble defnyddiwyd unrhyw rai o’r moddau (uchod).

2.3 Masnachu plant yn gofyn am ddim ond y “weithred” a “diben” uchod. Nid oes rhaid dangos y “modd”.

3  Camfanteisio’n rhywiol

3.1 Mae camfanteisio’n rhywiol yn digwydd pan fydd rhywun yn cymryd mantais o’r plentyn neu oedolyn yn rhywiol, er ei les ei hun trwy fygythiadau, llwgrwobrwyo, trais neu ddarostyngiad. Mae’r cyflawnwr yn defnyddio ei bŵer i gael y plentyn neu oedolyn i wneud pethau rhywiol ar gyfer mwynhad y cyflawnwr ei hun neu bobl eraill.

3.2 Mewn perthynas ag oedolion sydd mewn perygl o gamfanteisio, ceir sbectrwm o ddifrifoldeb. Gallai achosion llai difrifol gynnwys sefyllfa gamfanteisio unwaith yn unig rhwng cwpl tra ar ben arall y sbectrwm gall fod achosion o droseddau cyfundrefnol ble mae oedolion yn cael eu masnachu a chamfanteisio arnynt yn rhywiol ar raddfa fawr.

4  Camdrinwyr / Cyflawnwyr

Pan fydd rhywun yn camddefnyddio ei bŵer neu reolaeth dros berson arall, gan achosi niwed neu ofid, mae hyn yn gam-drin. Gallai’r camdriniwr / cyflawnwr fod mewn perthynas agos â’r oedolyn mewn perygl. Gall fod yn rhywun mae’r oedolyn dibynnu arno ac yn ymddiried ynddo. Gallai cyflawnwr fod yn;

 • bartner
 • perthynas neu aelod arall o’r teulu
 • rhywun yr ymddiriedir ynddo/ynddi i weithredu ar ran oedolyn mewn rhyw agwedd o’i fywyd
 • darparwr gwasanaeth neu ofal
 • cymydog
 • gweithiwr gofal iechyd neu ofal cymdeithasol
 • cyflogwr
 • landlord
 • gwirfoddolwr neu ddefnyddiwr gwasanaeth arall
 • personau nad oes ganddynt gyswllt blaenorol â’rdioddefwr.

5  Dioddefwyr posibl

5.1 Mae dioddefwyr posibl yn bobl sy’n fregus, er enghraifft:

 • pobl yn wynebu tlodi yn eu gwledydd tarddiad
 • pobl sydd eisoes yn ddioddefwyr cam-drin yn eu gwledydd tarddiad ac yn credu bod yr ymddygiad yma o gam-drin, pŵer a rheolaeth yn ‘normal’ ac i rai yn welliant ar eu hamodau byw
 • oedolion a phlant sydd ag anableddau dysgu
 • mewn gofal / yn gadael gofal a / neu unigolion gyda rhwydweithiau cefnogaeth teuluol cyfyngedig
 • unigolion o grwpiau lleiafrifol
 • heb ddim neu fawr ddim addysg ac yn methu darllen nac ysgrifennu
 • profiad blaenorol o ddioddef cam-drin neu gamfanteisio rhywiol
 • wedi eithrio / ynysu’n gymdeithasol
 • teuluoedd cythryblus
 • anghenion iechyd meddwl
 • rhai na fyddai neb yn gweld eu heisiau.

5.2 Mae’n bwysig nodi bod nifer o ddioddefwyr caethwasiaeth fodern yn oedolion a phlant o Brydain.

6  Dangosyddion caethwasiaeth

 • arwyddion o gam-drin corfforol a seicolegol, edrych fel petaent heb gael digon o faeth neu’nflêr, tawedog
 • ddim yn cael teithio ar ei ben/phen ei hun, ymddangos i fod dan reolaeth neu ddylanwad eraill, anaml yn rhyngweithio neu’n ymddangos yn anghyfarwydd gyda’i gymdogaeth neu ble mae’n gweithio
 • byw mewn llety budr, cyfyng, gorlawn, a/neu yn byw a gweithio yn yr un cyfeiriad
 • dim dull adnabod, ychydig iawn o eiddopersonol, gwisgo’r un dillad pob dydd
 • osgoi cyswllt llygaid, ymddangos i fod yn ofnus neu’n gyndyn i siarad gyda dieithriaid ac ofn gorfodwyr y gyfraith, ddim yn gwybod pwy i ymddiried ynddynt, ofn trais yn ei erbyn neu yn erbyn teulu, ofn allgludiad.

7  Dangosyddion caethwasanaeth domestig

 • byw gydag a gweithio i deulu mewn cartref preifat
 • ddim yn bwyta gyda gweddill y teulu neu ddim ond yn cael gweddillion i fwyta
 • dim lle priodol i gysgu neu’n cysgu mewn ardal a rennir, er enghraifft yr ystafell fyw
 • dim gofodpreifat
 • gorfodi i weithio mwy nag oriau gwaith arferol neu fod ‘ar alwad’ 24 awr y dydd
 • cyflogwr yn ei riportio fel unigolyn coll
 • cyflogwr yn cyhuddo’r unigolyn o ladrata neu drosedd arall yn ymwneud â’r dianc
 • byth yn gadael y tŷ heb y cyflogwr.

8  Dangosyddion masnachu pobl a chamfanteisio rhywiol

 • hysbysebion ar gyfer gwasanaethau rhyw yn cynnig menywod o grwpiau ethnig neu genedlaethol penodol
 • cysgu yn y man gweithio
 • symud menywod rhwng puteindai neu’n gweithio mewn lleoliadau amgen
 • menywod gydag ychydig iawn o ddillad neu gyfran fawr o’u dillad yn ‘rhywiol’
 • ond yn gallu dweud geiriau rhywiol yn yr iaith leol neu iaith grŵp y cleientiaid
 • tatŵs neu farciau eraill yn dynodi ‘perchnogaeth’ gan eu camfanteiswyr
 • person wedi ei orfodi, ei fygwth neu gymell i ddarparu gwasanaethau o natur rywiol
 • troseddau megis herwgipio, ymosodiad neu drais yn erbyn y person
 • rhywun ar wahân i’r dioddefwr posibl yn derbyn yr arian gan gleientiaid
 • symptomau iechyd (yn cynnwys materion iechyd rhywiol)
 • arwyddion o gam-drin defodol ac / neu ddewiniaeth(juju)
 • camddefnyddio cyffuriau ac alcohol
 • newid mewn hwyliau neu newidiadau mewn llesiant emosiynol
 • diffyg hunan-barch, ymddygiad hunan-niweidio yn cynnwys torri, gorddosau, anhwylderau bwyta ac anlladrwydd.
 • defnydd amhriodol o’r rhyngrwyd a ffurfio perthnasau ar-lein
 • cleisio a symptomau corfforol eraill
 • ar goll yn aml, aros allan, neu ddychwelyd yn hwyr heb unrhyw esboniad credadwy.

8.1 Arwyddion ychwanegol a allai awgrymu bod oedolyn mewn perygl o fasnachu pobl;

 • gweithio mewn amrywiol leoliadau
 • rhyddid symudiad cyfyngedig
 • adnabyddus am fegera am arian
 • ofn eithafol o gael ei allgludo
 • gorfod ennill isafswm o arian pob dydd.

9  Ar Goll, Camfanteisiwyd a Masnachwyd

9.1 Mae mynd ar goll, dioddef o gamfanteisio a masnachu yn aml yn gysylltiedig o fewn gwaith amddiffynplant. Yn aml cyfeirir at y triawd fel ’Ar Goll, Camfanteisiwyd a Masnachwyd (MET)’. Er nad yw’r troseddau hyn o reidrwydd yn cynnwys niwed rhywiol, gallant gynnwys camfanteisio mewn ffyrdd eraill fel gorfod gweithio heb fawr ddim neu ddim tâl, gallai gynnwys niwed corfforol ac / neu emosiynol. Awgryma data bod yna gysylltiad cryf rhwng pob un o’r materion hyn a’r risg o niweidio plant yn rhywiol.

9.2 Yn yr un modd, mae’n bwysig i weithwyr proffesiynol ym maes diogelu oedolion ystyried y posibilrwydd o gamfanteisio rhywiol ac / neu fasnachu pobl os bydd oedolyn yn mynd ar goll yn annisgwyl ac yn arbennig os oes patrwm yn dod i’r amlwg.

10  Beth ddylwn i wneud wedi i mi nodi dioddefwr “posibl” masnachu?

10.1 Cysylltu â’r Heddlu

 • Os ydych chi’n credu bod unigolyn mewn perygl o niwed neu gamfanteisio, ystyriwch a ddylid cyfeirio hyn at yr heddlu.
 • Os ydych chi’n credu bod rhywun yn camfanteisio ar blentyn, rhaid i chi riportio hyn wrth yr heddlu yn ogystal â gwasanaethau plant.

10.2 Gweithdrefnau Diogelu Plant ac Oedolion

 • Mae’n allweddol eich bod yn derbyn cyngor wrth ystyried unrhyw faterion diogelu. Trafodwch bryderon gyda chydweithwyr a’ch rheolwyr llinell. Ni all gweithdrefnau ddarparu ar gyfer pob digwyddiad posibl; os oes amheuaeth gofynnwch am gyngor gan reolwr.

10.3 Os ydych chi’n amau bod plentyn, person ifanc neu oedolyn bregus mewn perygl o gamfanteisio, rhaid i chi ddilyn gweithdrefnau diogelu ac atgyfeirio at eich gwasanaethau plant ac /neu ofal cymdeithasol oedolion.

10.4 Cofnodwch eich gweithredoedd ac unrhyw farn broffesiynol a wnaethpwyd.

11  Masnachu hanesyddol

Mae llinell gymorth genedlaethol masnachu pobl 24/7 a sefydlwyd gan y llywodraeth yn rhan o ymgyrch i roi terfyn ar gaethwasiaeth fodern. Ei phrif fwriad yw i’r cyhoedd adrodd am bryderon posibl ac i ofyn am gyngor neu help Rhif ffôn: 0800 012 1700.

 

Caethwasiaeth fodern-masnachu-Camfanteisio V2
Tachwedd 2018