Wales > Newyddion a mewnwelediadau > Ymchwil > Ymarfer myfyriol a chwestiynau o ran hunaniaeth

Ymarfer myfyriol a chwestiynau o ran hunaniaeth

David Coley, Uned Ymchwil KSS CRC – cyhoeddwyd gyntaf yn Probation Quarterly Mehefin 2018

David Coley yn trafod rhai o’i gasgliadau ymchwil terfynol Gwobr Syr Graham Smith i ddilyn ei erthygl gynharach yn Rhifyn 6 Probation Quarterly.

Sut hwyl ydych chi’n ei gael ar eich ymarfer myfyriol proffesiynol erbyn hyn?  Pryd, ymhle a sut ydych chi’n cyflawni gwaith myfyriol; neu a ydych chi’n ei chael yn anodd dod o hyd i amser a delio gyda phwysau llwyth gwaith?  Dyma rai o’r cwestiynau a godwyd mewn astudiaeth ymchwil ddiweddar, a hwyluswyd gan Wobr Ymchwil Syr Graham Smith, oedd yn archwilio ymarfer myfyriol ymysg swyddogion prawf. Mewn cyfnod o newid enfawr yn y gwasanaethau prawf, efallai bod y mater o ymarfer myfyriol o fewn fframwaith datblygiad proffesiynol parhaus wedi cael ei esgeuluso. Wrth i bethau ddechrau setlo o ran y broses Trawsnewid Adsefydlu, mae’n briodol i ni ailedrych ar y cwestiynau hyn a’u gosod o fewn cyd-destun deall hunaniaethau proffesiynol staff prawf cyfoes.

Er bod yr ymchwil yn canolbwyntio ar swyddogion prawf sy’n gweithio yn y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, gellir gweld bod y materion a archwiliodd a rhai o’r casgliadau yn atseinio’n gyffredinol ar draws y gwasanaethau prawf. Cyfwelwyd pum swyddog benywaidd a phum swyddog gwrywaidd ac mae portreadau bychan o’u naratifau seiliedig ar waith wedi eu cyfleu yma wrth i ni wrando ar eu lleisiau a chanfod cliwiau i’r ystyron a’r ddealltwriaeth maent yn eu datgelu – cliwiau nid yn unig o ran ymarfer myfyriol, ond hefyd eu hunan-ddehongliad, dyheadau ar gyfer datblygiad parhaus yn y gwaith a beth mae’n ei olygu i fod yn broffesiynol.

Rydym yn meddwl am fyfyrio fel galluogi staff i wneud synnwyr o’u profiadau yn y gwaith trwy eu dadansoddi yn y fan a’r lle, ond gall hefyd fod yn broses o roi ymarfer ystyrlon ar waith mewn sefyllfa o ddysgu ymarferol.

Gan ystyried gwerth ymarfer myfyriol, mae’r swyddog prawf Martin yn atseinio barn cyfranogwyr ymchwil eraill wrth nodi:

 “…mae yna naws a chraffter i bersonoliaethau pawb a’r rhesymau dros eu troseddu, ac mae’n rhaid i chi weld yr holl bobl yma fel unigolion. Unwaith y byddwch chi’n dechrau gwneud hynny, rhaid i chi fyfyrio ar beth rydych chi’n ei wneud gyda nhw a beth mae nhw’n ei ddweud wrthych chi. Felly ydi, i mi mae hyn yn sylfaen i’r hyn a wnawn.” 

Gyda ffocws y prosiect ar ymarfer myfyriol, nododd yr ymchwil amrediad eang o themâu yn codi o’r archwiliad, ac fe drafodwyd y casgliadau interim yn Probation Quarterly, Rhifyn 6, Mawrth 2016.  Ni fydd y rhain yn cael eu hailadrodd yma, ond digon yw dweud bod y rhai a gyfwelwyd yn ystyried ymarfer myfyriol yn rhagofyniad allweddol i ddelio gyda bodau dynol cymhleth, difreintiedig ac, ar adegau, sydd wedi’uniweidio. O ganlyniad, cododd rhai cwestiynau allweddol yn ymwneud â’r angen am oruchwyliaeth a drefnir, gofynnol, clinigol, yn arbennig ar gyfer staff benywaidd yn gweithredu mewn amgylchedd risg
fawr o niwed, o fewn naratifau cyfranogwyr yr ymchwil. Roedd unrhyw amser a lle oedd ar gael ar gyfer myfyrio yn amlwg wedi ei werthfawrogi o ganlyniad i bwysau mawr llwyth gwaith a chyfyngiadau amser.

Wedi ei wreiddio o fewn profiadau o fyfyrio, daeth syniadau ynghylch proffesiynoldeb a datblygiad personol parhaus yn y gwaith hefydi’r amlwg.

Wrth ystyried proffesiynoldeb fel rhywbeth sy’n cynnwys agweddau arwerthoedd, galluoedd, profiadau, credoau ac ysgogiadau cyfunol esblygol a chroestoriadol, dywedodd Carla wrthym:

 “Dyna beth yw bod yn broffesiynol i mi, deall nad eich lle chi yw barnu ar sail eich moesau neu i feddwl eich bod yn gwybod y cyfan. Mae bod yn broffesiynol yn golygu defnyddio eich offer diagnostig, edrych ar y person o’ch blaen a meddwl beth yw ei anghenion a beth yw ei risgiau. Gwneud asesiad, sy’n asesiad proffesiynol yn seiliedig ar y person o’ch blaen a’r sefyllfa o’ch blaen, a fydd yn wahanol bron pob tro.”

 Mae’r cliwiau’n codi yma ble mae Carla yn cyfleu agweddau moesol gweithio gydag unigolion unigryw a’u gofynion personol newidiol, tra hefyd yn defnyddio offer dadansoddi a galluoedd unigol i asesu risgiau dynamig. Mae Samuel yn mynd a ni gam ymhellach wrth iddo leoli ei ddysgu a datblygu o fewn ei ddealltwriaeth o broffesiynoldeb, gan esbonio:

 “…mewn byd delfrydol, byddai gennym amser yn ein diwrnod gwaith i ddarllen erthyglau…., dwi yn myfyrio cryn dipyn ar hynny, oherwydd mae angen symud ymlaen yn broffesiynol. Allwch chi ddim aros yn yr unfan o’r diwrnod y byddwch chi’n graddio……mewn sefydliadau eraill, ni fyddech yn mynd i weld eich meddyg a disgwyl nad yw wedi gwneud unrhyw hyfforddiant ers cymhwyso.”

 Deuir i gasgliadau nad yw amgylchedd gwaith Samuel yn un delfrydol, ac eto mae’n dal i deimlo’r angen i symud ymlaen gyda’i ddatblygiad trwy wellagwybodaeth, gan gymharu ei brofiadau i broffesiynau eraill a nodi ei angen i atal annhyfiant personol yn y gwaith.

Mae Sally yn cwblhau darlun awgrymedig o ddisgwyliadau staff o ran beth mae’n ei olygu i fod yn weithiwr proffesiynol wrth iddi rannu ei syndod am ddiffyg cofrestriad fel ymarferwr, gan ddweud:

 “Mae’n hurt!  (Petai…) Prawf yn cael trefn ar bethau a sicrhau bod ansawdd swyddogion prawf yn cael ei gynnal trwy gofrestriad, a’r angen i brofi ymarfer myfyriol, mae hynny’n gangen arall o beth ddylai ddigwydd ac i ddangos ei fod wedi ei werthfawrogi. Felly er mwyn cadw eich cofrestriad rhaid i chi gael yr ymarfer myfyriol. Wedyn mae’r cyflogwyr (yn) mynd i orfod talu sylw i hynny, fel arall fydd ganddyn nhw ddim swyddogion prawf.”

 Ar wahân i’r cythrudd a fynegir yn llaisSally, mae materion cymwys sy’n berthnasol i gynnal ansawdd ymyriadau staff gyda defnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal â’r angen dwys i sicrhau lefelau staffio, yn dod i’r amlwg yn ei stori o brofiadau beunyddiol ar y llinellflaen.

O fewn yr astudiaeth hon, fe welwn ddarlun atgofus o ymarfer myfyriol yn galluogi staff prawf i gynnal teimlad o hunaniaeth ac i ganfod ystyr o gyd-destun eu hamgylchedd gwaith.  Er bod rhai o’r meysydd canolog ar gyfer myfyrio yn parhau i fod yn werthoedd proffesiynol, sgiliau, gweithredu, datblygu dealltwriaeth, rheoli risg ac anghenion defnyddwyr gwasanaeth, ceir arwyddion na ellir cyfyngu myfyrio o fewn paramedrau swyddogaethol unrhyw rôl yn unig. Mae’n ymddangos ei fod yn cwmpasu materion ehangach wrth ystyried hunaniaeth broffesiynol a disgwyliadau perthynol. Mae staff yn yr astudiaeth hon yn cwestiynu’r grymoedd sy’n llunio eu hunaniaethau gwaith wrth i’w lleisiau fynegi teimlad brwd o effaith bersonol. Mae’r ymchwil hwn yn rhoi cipolwg i ni ar y materion hyn, ac yn fan cychwyn ar gyfer cwestiynau pellach ac i annog trafodaeth gyfunol.

 Darllenwch yr adroddiad ymchwil yn llawn: http://probation-institute.org/wp-content/uploads/2018/03/D-Coley-GSRA-March-2017.pdf